• Войти
-
616.31 (075.8)
Б 17
Базикян, Э. А.
    Пропедевтикалык стоматология : учебное пособие / Базикян Э.А. ; Янушевич О.О., Абралина Ш.Ш., Қасенова Г.Л., Абылкаирова Ғ.С.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 616 с.. - ISBN 978-5-9704-3285-3
Пропедевтикалык стоматология [Электронный ресурс] / [Э. А. Базикян ж.т.б.] ; редакциясын баскарғандар проф. Э. А. Базикян, проф. О. О. Янушевич ; казак тіліндегі окулыктың жауапты редакторы Ш. Ш. Абралина : казак тіліне аударғандар Г. Л. Қасенова, Ғ. С. Абылкаирова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
УДК

Аннотация: Окулыктың бөлімдері заманауи эндодонтиялык еммен, реставрация мен жансыз-дандыру әдістерімен, болашак клиницистердің мануалды кұзіретін калыптастыру, вир-туалдык акикат кешендерді колдану жөніндегі акпаратпен, стоматологиялык кұралдар мен халыкка көмек ұйымдастыру туралы мәліметтермен мазмұндалған. Аукымды, көрнекті материалдар мен өзін-өзі тексеруге арналған сұрактар студенттерге алған білімдерін шыңдап, ары карай жетілдіруге мүмкіндік береді. Окулык медициналык жоғарғы оку орындарының стоматология факультеттеріне арналған.
Свободных экземпляров нет
Есть полнотекстовая версия (для доступа требуется авторизация)